fbpx
בית>טבלת מחירים

מחירון

סדרות המנויים
עונה 88

24/25

רמת מחיר גאלה/קלאסי
במוצ"ש
פילוקלאסיקה
קלאסית קלה
השמיניות
הקלאסיות
שבע ב-7:00
01 ₪ 4,790 ₪ 2,750 ₪ 3,590 ₪ 3,180
02 ₪ 3,850 ₪ 2,215 ₪ 2,890 ₪ 2,550
03 ₪ 2,915 ₪ 1,680 ₪ 2,185 ₪ 1,935
04 ₪ 1,995 ₪ 1,135 ₪ 1,485 ₪ 1,315
רמת מחיר שישי ב-2 מיני מוצ"ש אינטרמצו הפילהרמונית
בג'ינס
01 ₪ 2,480 ₪ 2,320 ₪ 2,200 ₪ 2,070
02 ₪ 1,995 ₪ 1,870 ₪ 1,785 ₪ 1,660
03 ₪ 1,510 ₪ 1,420 ₪ 1,380 ₪ 1,260
04 ₪ 1,030 ₪ 955 ₪ 970 ₪ 860
רמת מחיר ירושלים/
חיפה א'
חיפה קלאסית
קלה
ירושלים 6 ירושלים 4
01 ₪ 3,820 ₪ 2,760 ₪ 2,395 ₪ 1,630
02 ₪ 2,940 ₪ 2,120 ₪ 1,840 ₪ 1,250
03 ₪ 2,050 ₪ 1,480 ₪ 1,280 ₪ 870
הפילהרמונית
לילדים
מבוגר ₪ 525
ילד (עד גיל 18) ₪ 263

הסדרה
הקאמרית

1,070 ₪

לתשומת לבכם המחירים המוצגים הינם מחירי ברוטו ואינם כוללים את ההנחות השונות.

למידע על הנחות והטבות, ניתן לעמודים לשירותכם:

info@ipo.co.il - במייל