fbpx

לאונרד ברנשטין – בראי ארכיון התזמורת

תוכנית מס׳ 1

מפגש ייחודי המתפרש על פני ארבעה עשורים של שיתוף פעולה אישי
ואמנותי בין התזמורת ובין המלחין והמנצח, כפי שהם באים לידי ביטוי
בכרזות, בתכניות, בתצלומים, בדיווחים בעיתונות ובהתכתבויות
השמורים בארכיון.